Kjøpe tomt

Kjøpe tomt

Tomtene selges til faste priser og første som sender inn budskjema på prisforlangende får kjøpe tomten. For å starte et kjøp må budskjema fylles ut og sendes på e-post til megler. Budskjema kan også fylles ut på visning i Lyshagen. Se finn.no for visningstidspunkt eller ta kontakt for å avtale privatvisning.

Vi har ett unntak fra faste priser. Det er ved salgsstart for de enkelte salgstrinn. Da åpner vi for budrunde i en begrenset periode dersom det er flere interessenter som ønsker å kjøpe samme tomt. Vi har satt frister for når vi tidligst kan akseptere bud på de enkelte tomtene. Når denne fristen går ut, er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Fristen for de enkelte tomtene finner du i vår annonse på finn.no.

https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=354236754

Når budskjema er sendt inn og bud er akseptert er neste steg er kontraktsmøte og signering av kjøpekontrakt. Megler tar kontakt og kaller inn til kontraktsmøte. 

Filer til nedlasting

Kort fortalt

Lysehagen består av 84 eneboligtomter i Bjørnafjorden kommune. Det etableres en ny og moderne infrastruktur for området, tomtene blir tilrettelagt med vei, vann, avløp, strøm og fiber frem til tomtegrensen.

Tomtene leveres som naturtomter og kjøper bestemmer selv utforming og terrengtilpasning i tråd med rammene i reguleringsbestemmelsene. Tomtene blir fradelt og får sitt eget gårds- og bruksnummer. Det foreligger ingen byggeklausuler. 

Tomtestørrelsen vil være fra 507 m2 til 979 m2, med en utnyttelsesgrad på BYA 30%. Alle boligene kan bygges over 2 plan og flere av boligene vil i tillegg få mulighet til å etablere en kjeller/underetasje. 

Lysehagen består av Gnr. 15, bnr. 8, 57, 65 og 66 i Bjørnafjorden kommune. 

Tomtene

Størrelse fra ca. 500 m2 til ca. 1000 m2.
Generelt for alle tomtene:

Vi leverer naturtomter regulert til frittliggende eneboliger tilrettelagt med infrastruktur frem til tomtegrensen. Dette inkluderer:

 • Asfaltert vei med veilys
 • Fortau langs på utvalgte veier
 • Opparbeidelse av fellesområder og felles anlegg
 • Vann og avløpsledninger er lagt inn på tomten
 • Trekkerør til fiber for fremtidig tilkobling til internett lagt inn på tomten
 • Strømkabler for tilkobling til offentlig strømnett er lagt inn på tomten

Tomtene levers fradelt med eget gårds- og bruksnummer. Gebyr for fradeling betales av Selger.

Overlevering til kjøper vil skje etter tomtene har fått eget gnr/bnr og vi har fått midlertidig brukstillatelse for tekniske anlegg (vei, vann og avløp). Overlevering er forventet i løpet av høsten 2024. 

Kjøper kan starte prosessen med planlegging av bolig og byggesøknad før overlevering. 

Etter kjøp

Tomtene leveres som beskrevet over. Fra dette utgangspunktet er det kjøper som bestemmer videre. 

I forkant av bygging på tomten, må det søkes til Bjørnafjorden kommune om byggetillatelse. Det er byggesøknaden som godkjenner hva som kan bygges på tomten. Den planlagte boligen må være i tråd med kravene i reguleringsplanen, eventuelt må det søkes om dispensasjon. 

Det er nødvendig å engasjere ansvarlig søker som følger byggesøknaden fra søknad til ferdigattest. Ved bygging av bolig er det flere fagområder som må utføres av aktører med dokumenter riktig kompetanse. Aktørene må en ansvarsrett. I noen tilfeller kan kjøper får ansvarsrett som selvbygger og står ansvarlig for spesifikke fagfelt. 

De fleste vil ha behov for hjelp fra profesjonelle aktører ved både planlegging og bygging av bolig. Det finnes muligheter for å engasjere en aktør som gjør alt arbeidet eller det kan brukes forskjellige aktører til de forskjellige fagfeltene. 

Etter bygging er fullført, må det oppnås ferdigattest før boligen kan tas i bruk. 

Typiske faser ved bygging av bolig er

 • Planlegging
 • Byggesøknad
 • Planering av tomten
 • Etablere innkjøring til tomten og lage parkering
 • Bygge bolig
 • Tilkobling til vann, avløp, strøm og fiber
 • Utomhusarbeid / hage
 • Ferdigattest

Reguleringsplanen

Reguleringsplanen består av plankart og føresegner som sammen utgjør et sett med regler som må følges ved utbygging av både infrastruktur, fellesområder og boliger. 

Deler av reguleringsplanen omfatter felles infrastruktur og fellesområder og deler omfatter boliger. 

Det er viktig å gjøre seg kjent med hele reguleringsplanen. Vi tar hånd om krav i reguleringsplanen som er påkrevd i forkant av byggesøknad for boligtomtene. Dette er i hovedsak felles infrastruktur og felles områder for opphold og lek. 

NB! Enkelte endringer i forhold til plankartet må påregnes. Deler av veinettet som er angitt som offentlig vei blir privat vei. Det er også andre mindre endringer.  

Gjeldende reguleringsplan har Planident 20080400. Plankart og reguleringsforesegner kan lastes ned fra Bjørnafjorden kommune. 

Klikk på link for å laste ned PDF fra kommunens planregister.

Meld interesse

Megler
Telefon: 938 26 432
Epost: daniel.roksund@emvest.no

Lysehagen
Telefon: 932 93 111
Epost: post@lysehagen.no